ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το γλωσσικό χάσμα

Σήμερα, ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών και των προσφύγων υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αν και αυτό δεν διαφαίνεται στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί μέρος της συνολικής μάχης για την κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να καταστούν ζωντανές οι οικουμενικές αξίες. Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και κυρίως η εκμάθηση της γλώσσας είναι η βάση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης και την πρόσβαση στην περαιτέρω μάθηση και την πύλη για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Ο δημιουργικός τομέας

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια εξαιρετική ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία. Η εκμάθηση της γλώσσας δεν δημιουργεί μόνη της ευκαιρίες απασχόλησης και αντίστροφα. Έτσι, λόγω της έλλειψης επαγγελματικών γλωσσικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μαζί με τις ψηφιακές δεξιότητες, οι εργοδότες γίνονται σκεπτικοί απέναντι στους μετανάστες όσον αφορά την παροχή αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος. Οι μετανάστες / πρόσφυγες πρέπει να γνωρίζουν πώς να είναι μέρος ή ακόμα και να δημιουργούν μια νέα επιχείρηση και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες για να εφαρμοστούν στην επιχειρηματικότητα.

 

ΣΤΟΧΟΣ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ


Το έργο INCREA είναι αφιερωμένο στη στήριξη των μεταναστών / προσφύγων και των κοινωνικών λειτουργών στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενισχύοντας τη γλώσσα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων ΤΠΕ.

Αξιοποιώντας το προσωπικό τους πολιτιστικό υπόβαθρο, το πρόγραμμα θα αναπτύξει ένα πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης επαρκών γλωσσικών και εργασιακών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων) και της προώθησης της εκμάθησής τους με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Ο συγκεκριμένος σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ατόμων που θα συμμετέχουν με σκοπό να τους υποστηρίξουν στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών, ενισχύοντας τη γλώσσα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Ειδικότερα, το INCREA θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο ΤΠΕ που θα βασίζεται στη μεθοδολογία του Σοβαρού παιχνιδιού (Serious game) και θα χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον μεικτής μάθησης που στοχεύει στη μεταφορά γνώσης προς τους μετανάστες / πρόσφυγες-στόχους μαζί με ένα εγχειρίδιο που προάγει τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, βάσει του προσωπικού πολιτιστικού υποβάθρου.

PRODUCTS

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Εγχειρίδιο «Από μετανάστης σε δημιουργικός επιχειρηματίας» θα υποστηρίξει τους μετανάστες και μελλοντικούς δημιουργικούς επιχειρηματίες στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Θα καθορίσει μια σειρά συμβουλών για δημιουργικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με το πώς να τρέξει μια επιχείρηση. Θα περιλαμβάνει επίσης ένα “τεχνικό τμήμα” που θα επικεντρώνεται στον τρόπο λήψης δανείου, τον τρόπο σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου και το σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Ένα άλλο μέρος του εγχειριδίου θα αφιερωθεί στους βασικούς κανόνες του εταιρικού δικαίου και σε όλες τις διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και την καθοδήγηση μιας εταιρείας.

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Το εργαλείο ΤΠΕ θα εξαρτηθεί από τη μεθοδολογία του σοβαρού παιχνιδιού που αναφέρεται σε ένα εικονικό περιβάλλον που αποτελείται από διαδραστικές προσομοιώσεις που προωθούν πραγματικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο που βασίζεται στο εγχειρίδιο «Από μετανάστης σε δημιουργικός επιχειρηματίας» για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος με βάση το προσωπικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Αυτό το υπόβαθρο θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή νέων δημιουργικών ιδεών στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Το παιχνίδι θα σχεδιαστεί ειδικά και θα προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η επιτυχής ολοκλήρωση των επιπέδων του απαιτεί γνήσια κατανόηση των εννοιών INCREA.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου σχετίζεται με τους κύριους στόχους του έργου, που είναι:

– Η κοινωνική ένταξη των νέων μεταναστών, που συνεπάγεται την αύξηση της συμβολής τους στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου δράσης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης ανά την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον.
Η κοινοπραξία σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει τις Ευρωπαϊκές κοινότητες σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής καινοτομίας και της ένταξης των μεταναστών, παράλληλα με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από άτομα με διαφορετικούς πολιτισμούς, με στόχο επίσης τη μόχλευση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών και φορέων. Από την άποψη αυτή, το σχέδιο στοχεύει επίσης να έχει αντίκτυπο στην προώθηση και τη διάδοση των επενδυτικών επιπτώσεων.
Σε τοπικό επίπεδο, το έργο θα παρέχει στους  συμμετέχοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τα εργαλεία και τις τεχνικές για τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους για την επίτευξη των στόχων.
Σε περιφερειακό επίπεδο, η αυξημένη ένταξη των μεταναστών στον οικονομικό ιστό θα υλοποιηθεί σε μια γενικευμένη οικονομική ανάπτυξη και σε μείωση της κοινωνικής φτώχειας.
Σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το σχέδιο θα επηρεάσει την πολιτική και θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της μελλοντικής κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, εφόσον οι εταίροι συνεχίσουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY