ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η καινοτομία του INCREA βασίζεται στους ορισμούς νέων ενοτήτων και μεθόδων κατάρτισης για τη στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μέσω της ανάπτυξης γλωσσικών και επαγγελματικών / επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Οι ενότητες αυτές και οι μέθοδοι θα αναπτυχθούν με επιστημονική μεθοδολογία, βασισμένη σε σύνολο δεξιοτήτων, χαρτογράφηση των αναγκών και ανάπτυξη εξειδικευμένης κατάρτισης. Όντας προσαρμοσμένες και βασισμένες σε μια επιστημονική χαρτογράφηση των αναγκών και των δυνατοτήτων, οι μέθοδοι αυτές εξασφαλίζουν τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ενότητες κατάρτισης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι μαθησιακές δραστηριότητες του προγράμματος και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη στάση των ατόμων. Η θεωρία πίσω από αυτή είναι η αποκαλούμενη «Πολλαπλή θεωρία της νοημοσύνης» του καθηγητή Howard Gardner. Αυτή η θεωρία διαχωρίζει την νοημοσύνη σε συγκεκριμένες (κυρίως αισθητήριες) «μορφές», αντί να βλέπει την νοημοσύνη σαν μια ενιαία γενική ικανότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το INCREA θα αναπτύξει:

  • Το εγχειρίδιο «Από μετανάστης σε δημιουργικός επιχειρηματίας» που περιλαμβάνει κοινές πρακτικές για τον τρόπο δημιουργίας μιας επιχείρησης καθώς και θεωρητικές συμβουλές για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μεταναστών.
  • Ένα καινοτόμο εργαλείο ΤΠΕ βασισμένο στη μεθοδολογία σοβαρών παιχνιδιών, που περιλαμβάνει προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων που παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις.

Καλές πρακτικές: από τη τελευταία βιβλιογραφία για τις ταυτότητας, την κοινωνία, διδασκαλία, προφύλαξη και Εκπαιδευτική Τεχνολογία, έχουν εξαχθεί καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή διδασκαλία.

Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ INCREA:

  • Είναι μια νέα προσέγγιση που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των μεταναστών / προσφύγων και των ευρωπαϊκών κοινωνιών
  • Παρέχει πρακτικές λύσεις σε προβλήματα πραγματικής ζωής που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα
  • Ενισχύει τις γλωσσικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της δημιουργίας

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ …

  • Αξιοποιήσουν το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη στάση τους σε μια νέα επιχείρηση
  • Ενισχύσουν το ρόλο τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
  • Είναι ανταγωνιστικοί σε νέα περιβάλλοντα εργασίας
  • Χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και τεχνικές που στοχεύουν στη βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχείρησής τους

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY